Aktuálne informácie Klubu vojenských výsadkárov Trenčín
TN-ský hrad TN-ská brána Zástava KVV TN Štúrovci PK OS SR TN

Trenčianski výsadkoví veteráni hodnotili svoj klub za rok 2015

V sobotu 6. februára 2016 sa v Posádkovom klube Trenčín už po 13. raz stretli členovia nášho oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR, aby na svojom rokovaní zhodnotili rok 2015. Všetko pripravené tak je ako aj po iné roky. Na stole je postavený symbol trenčianskeho klubu, malá socha výsadkára s padákmi, pripraveného na zoskok. V rohu miestnosti sa vynímajú zástavy SR, EÚ a naša klubová. Na paneloch je časť výstavy, ktorá bola nainštalovaná v obci Drietoma v júni 2015. Za predsedníckym stolom je na stene povesený padák a na ňom symbol trenčianskeho oblastného KVV SR.

Po zaujatí miest dostal slovo kolega Roman Herman. Prednášal o živote a poslaní prieskumníka -parašutistu „z Východu“ kpt. Jozefa Jablonku, rodáka z neďalekej obce Drietoma. Slovenský poddôstojník J. Jablonka bol ako príslušník sovietskej paraskupiny „Javor“ začiatkom roka 1945 trikrát vysadený do nepriateľského tyla. Po splnení úlohy trikrát prekročil líniu frontu - naša história nepozná nikoho, kto v takom rozsahu splnil trikrát úspešne úlohu ! Podrobnejšie informácie sú tu : >>>

obr.16335a obr.16335b

Prezentácia R. Hermana o kpt. J. Jablonkovi. Schôdze sa
zúčastnil aj prezident KVV SR a primátor mesta Trenčín.
( foto sa po kliknutí zväčší )

Po úvode sa ujal slova predseda klubu kolega plk.v.v. Ing. J. Krajčír. V otváracom príhovore privítal hostí: prezidenta KVV SR plk.v.v. Ing. J. Tučeka, CSc., viceprezidenta KVV SR pplk.v.v. V. Puchoňa, tajomníka KVV SR MUDr. J. Hanáka. Pozvanie prijal a rokovania sa zúčastnil aj primátor mesta Trenčína Mgr. Richard Rybníček a viceprezident Asociácie amerických parašutistov nesúcej meno Štefana Baniča so sídlom v Dallase, genmjr.v.v. Ing. E. Vestenický, ktorých predseda klubu rovnako privítal.

obr.16335c obr.16335d

Tajomník a hostia zo spriatelených klubov v SR aj ČR
( foto sa po kliknutí zväčší )

Srdečne boli privítaní predsedovia profesijných klubov a združení s vojenským zameraním ich činnosti: z ČR predseda KVVV plk. Vladimíra Maděry zo Zlína mjr.v.v. Ing. J. Krause so sprievodom, za Klub generálov SR predseda regionálnej skupiny SEVER genpor.v.v. Ing. P. Honzek, predseda Klubu letcov a parašutistov Trenčín pplk. v.v. Ing. S. Kamenický, predseda Klubu vojenských veteránov Trenčín pplk. v.v. Ing. E. Bittera, predseda KVV Bratislava por.v.z. MUDr. I. Hulín, za KVV B. Bystrica kolega L. Haverla so sprievodom, predseda KVV Vrútky plk.v.v. PhDr. P. Švrlo, PhD, predstaviteľ Klubu filatelistov Trenčín pán J. Korený a predstaviteľ Aeroklubu Trenčín pán Š. Krajčovič. Srdečne bola privítaná aj neter spomenutého kpt. Jablonku pani Kuklová s manželom.

obr.16335e obr.16335f

Členovia trenčianskeho KVV SR a manželia Kuklových
( foto sa po kliknutí zväčší )

Po privítacom akte bol riadením schôdze poverený kolega D. Sadloň. Účastníci schôdze si symbolickou minútou ticha uctili pamiatku a vzdali hold členom, ktorí v minulom roku opustili klub : mjr.v.v. MUDr. Július Činčár a mjr.v.v. Július Dolák. Program VČS bol prijatý jednomyseľne, takže rokovanie pokračovalo podľa plánu. Správu o činnosti predniesol predseda klubu. Táto bola obšírna, zahrňovala všetky oblasti pôsobenia klubu. Boli vyhodnotení aj jednotliví členovia tak, ako sa zúčastňovali akcií samotného klubu, ako aj akcií iných klubov a spoločenských organizácií. Poďakovanie patrilo aj tým členom, ktorí aktívne pracujú vo svojich vlastných kluboch.

obr.16335g obr.16335h

Prezident KVV SR odovzdal medailu aj primátorovi mesta
a predsedovi sekcie Sever-KG SR za spoluprácu s KVV SR
( foto sa po kliknutí zväčší )

Vzhľadom na služobnú zaneprázdnenosť primátora si slovo vzal prezident KVV SR plk.v.v. Tuček, CSc. Rozhodnutím predsedníctva KVV SR boli za prácu ocenení bronzovou medailou J. Gabčíka kolegyňa E. Škriečková, kolega R. Pišný a M. Pivoluska. Striebornou medailou J. Gabčíka bol ocenený kolega D. Sadloň. Predsedníctvo KVV SR udelilo bronzovú medailu J. Gabčíka aj primátorovi mesta Trenčín R. Rybníčkovi. Za prácu v prospech 5. pŠU Žilina a KVV SR bol zlatou medailou J. Gabčíka vyznamenaný gen.por.v.v. Ing. P. Honzek. Predseda Klubu vojenských výsadkových veteránov plk. Vladimíra Maděry Zlín, mjr.v.v. Ing. J. Krause, vyznamenal predsedu klubu J. Krajčíra a hospodára klubu M. Mikulovského medailou Za zásluhy I. stupňa.

obr.16335i obr.16335j

Aktivity trenčianskych členov KVV SR ocenil aj KVVV Zlín
( foto sa po kliknutí zväčší )

Schôdza potom pokračovala Správou o stave členskej základne a stave hospodárenia, prednesenej kolegom Mikulovským. Predložený návrh Plánu na rok 2016 bol taktiež jednomyseľne prijatý. V diskusii vystúpili pozvaní hostia so svojimi príspevkami a samozrejme členovia klubu. Záverom schôdze bolo prijaté uznesenie, schvaľujúce Správu o činnosti klubu, Správu o stave členskej základne a stave hospodárenia, Plán na rok 2016 - na VČS schválený plán je na stiahnutie tu >>>

Záverečné slovo predniesol predseda KVV Trenčín, poďakoval hosťom za prijatie pozvania a ich účasť. Poďakoval všetkým členom za prácu počas roka 2015. Zaželal prítomným veľa úspechov pri plnení svojich klubových, služobných, ale aj osobných úloh. Zároveň ich pozval na pripravené pohostenie. Rokovania VČS sa zúčastnilo 19 hostí a 22 členov klubu. Neprítomní členovia boli riadne ospravedlnení.

( Text : Jozef Krajčír - Foto : Miro Ondráš )

Súvisiace informácie :

  • Spomienkové stretnutie na prieskumníka - parašutistu Jozefa Jablonku
  • Trenčania sa aktívne zúčastnili XXI. ročníku Memoriálu Jozefa Gabčíka
  • Výsadkoví veteráni na oslavách 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny
  • Trenčianski výsadkoví veteráni vyhodnotili činnosť klubu za rok 2014

  • <<<  späť
    Vložené 17.02.2015 - Aktualizované 19.02.2016