Informácie o aktivitách Klubu filatelistov 52 - 19 pri Posádkovom klube Trenčín
... ... ... ... ... ...

Klub filatelistov pri Posádkovom klube Trenčín hodnotil
informácia bude ešte aktualizovaná

Dňa 21. 2. 2011 sa konala výročná členská schôdza Klubu filatelistov 52 - 19 pri Posádkovom klube Trenčín. Pozvanie na VČS prijali aj vedúci Posádkového klubu Trenčín Stanislav Martinák, predseda Klubu vojenských veteránov Trenčín Ing. Peter Forgách a tajomník KF 52 - 10 Trenčín Ján Fabuš. Predseda klubu Ing. Dominik Slezák vo svojej správe konštatoval, že rok uplynulý 2010 bol jedným z najúspešnejších v celej histórii ich klubu :

V dňoch 12. - 30. 3. 2010 klub usporiadal propagačnú filatelistickú výstavu „LAUGARICIO 2010“, venovanú 85. výročiu organizovanej filatelie v Trenčíne v rozsahu vyše 70 výstavných plôch. Vernisáže tejto výstavy sa zúčastnili významní hostia : primátor mesta Trenčín Branislav Celler, zástupca veliteľa Síl výcviku a podpory OS SR generál J. Krištofovič, predseda ZSF Miroslav Ňaršík, zástupcovia kultúrnych a spoločenských organizácií mesta a desiatky členov KF v Trenčíne.Videoinformáciu odvysielala Trenčianska TV

Svoje exponáty vystavovali : Slávka Dóczyová ( Kulichová ), Jozef Korený, Karol Milan, Jozef Vacek, Ivo Veliký, Ivan Kubela, V. Čelková, Evžen Dofek, Ján Fabuš, J. Somr a Marián Žák. K výstave bol vydaný katalóg, ktorý zostavil p. Jozef Korený, obálku a grafickú úpravu spracoval p. Karol Milan. Karol Milan bol aj autorom návrhu príležitostnej poštovej pečiatky, príležitostného poštového lístka, plagátu, pozvánky a Pamätného listu obidvoch Trenčianských klubov filatelistov. Z inciatívy Iva Velikého vydalo aj mesto Trenčín k tejto príležitosti Pamätný list.Videoinformáciu odvysielala Trenčianska TV

V deň vernisáže tejto výstavy sa zároveň uskutočnila inaugurácia poštovej známky Matúš Čák Trenčiansky, nominálnej hodnoty 0,70 €. Podujatia v Trenčianskom múzeu sa zúčastnili predseda TSK, primátor mesta Trenčín, predseda ZSF, vedúci POFISu Bratislava, autorka poštovej známky p. E. Balážová, zástupcovia kultúrnych a spoločenských organizácii a desiatky filatelistov z Trenčína a jeho blízkeho okolia. K úspechu podujatia prispel aj moderátor Ivo Veliký, ako aj "osobná" prítomnosť historickej postavy Matúša Čáka s manželkou. Pri inaugurácii bola používaná príležitostná poštová pečiatka, ktorej autorom návrhu bol p. Ivo Veliký, POFIS Bratislava zriadil príležitostnú poštovú priehradku. Aj k tejto akcii vydalo mesto Trenčín z iniciatívy Iva Velikého Pamätný list. Autorom príležitostného poštového lístka bol p. Karol Milan.

Privítanie ministra obrany Otvorenie výstavy v PK Trenčín KVH Dukliansky priesmyk
po "kliknutí" sa zvolené foto zväčší...

Ďalšia propagačná filatelistická výstava sa konala 9. 4. - 14. 5. 2010 pri príležitosti 65. výročia oslobodenia Trenčína. Na vernisáži výstavy sa zúčastnili vzácni hostia - minister obrany SR, diplomatickí zástupcovia Českej republiky, Ruskej federácie a Bieloruskej republiky na Slovensku, primátor mesta Trenčín, predseda ústrednej rady SZPB, viacerí priamí účastníci odboja, zástupcovia spoločenských a kultúrnych organizácii mesta a viacerí filatelisti z Trenčína. Pri tejto príležitosti udelil minister obrany SR účastníkom odboja vyznamenania a pamätné listy. Slovenská pošta používala príležitostnú poštovú pečiatku podľa návrhu p. Karola Milana, ktorý bol aj autorom príležitostného poštového lístka.

obr.10159a obr.10159b obr.10159d

Mimo plánované akcie klubového života sa vyskytla aj jedinečná príležitosť propagácie filatelie a nášho klubu v dňoch 11. – 13. 7. 2010 pri návšteve astronauta USA plk. J. P. Duttna v Trenčíne. Z iniciatívy p. Karola Milana a Jozefa Koreného sme ponúkli spoluprácu organizátorovi pobytu a osobnému priateľovi astronauta USA p. Jozefovi Abrmanovi, predsedovi Kresťanského zboru v Trenčíne, ktorá sa stretla s veľkým uznaním. K besede a autogramiáde J. P. Duttna dňa 11. 7. 2010 v divadelnej sále Posádkového klubu zo širokou Trenčianskou verejnosťou pripravil p. Karol Milan príležitostný poštový lístok a kašet. Obidva materiály sa stretli s veľkým uznaním aj od astronauta USA a jeho manželky. Autogramy pre všetkých členov KF i ďalších filatelistov zabezpečil aj p. Stanislav Martinák - vedúci Posádkového klubu Trenčín.

obr.10182a obr.10182b obr.10182c

V rámci festivalu Dni mesta Trenčína sme usporiadali v dňoch 24. 9. až 15. 10. 2010 v priestoroch Mestského úradu Trenčín ďalšiu propagačnú filatelistickú výstavu s názvom „Mesto Trenčín vo filatelii“. Exponáty na túto výstavu zapožičali p. Jozef Korený a Ivo Veliký. Neskôr, pri príležitosti Dni francúzskej kultúry a filmu boli exponáty vymenené. Svoj exponát poskytol aj p. Ondrej Sulo z Melčice - Lieskové. Výstava trvala až do 7. 1. 2011.

obr.10184a obr.10184b obr.10184f

V závere roka 2010 sme pripravovali propagačnú filatelistickú výstavu „Moja pocta poštovej známke“. Výstava bola venovaná nedožitým 70-tim narodeninám p. Iva Velikého. Na výstave, ktorá sa uskutočnila v dňoch 12. – 30.1.2011 v Posádkovom klube Trenčín boli na 46 výstavných plochách vystavené exponáty Iva Velikého. Výstava bola doplnená exponátom klubu „Slovensko 1993 – 2004“ na 8 plochách. K výstave bol vydaný príležitostný poštový lístok a kašet, ktorých autorom bol p. Karol Milan. Slovenská pošta používala príležitostnú poštovú pečiatku, ktorej spoluautorom bol p. Karol Milan.

Ďalšie aktivity členov KF 52-19 Trenčín sú uvedené tu: otvoriť kliknutím.

V závere predseda KF poďakoval všetkým, ktorí sa aj v roku 2010 podieľali na klubovom živote. Filatelia je dobrovoľná záujmová činnosť a nikomu neprislúcha závidieď niekomu väčšie aktivity, alebo kritizovať iných za nižšiu angažovanosť. Poďakoval tiež vedeniu Posádkového klubu Trenčín za vytvorenie podmienok pre činnosť KF 52 -19, ako aj za pomoc pri realizácii aktivít klubu.

Text : Ing. Karol Milan – tajomník KF
Súvisiace informácie :

  •  Propagačná filatelistická výstava zo zbierok Iva Velikého
  •  Propagačná filatelistická výstava v Trenčíne
  •  Trenčín navštívil americký astronaut plk. James P. Dutton
  •  Výstava k 85. výročiu činnosti Klubu filatelistov v Trenčíne


    <<<  späť
    Aktualizované 9. 3. 2011