Aktuálne informácie záujmových klubov a združení v meste a PK Trenčín
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
  |  Avíza  |  Aktivity  |  Výstavy  |  Výročia  |  Bojiská  |  Dejiny  |  Všeličo  |  Technika  | A. Fillo  |  Info-vii  |  Aktuálne informácie :

NAŠE KLUBY :

   Aktuálne informácie
   klubov v PK Trenčín

   Klub výpočtovej
   techniky Trenčín

   Klub vojenských
   veteránov ( TN )

   Klub vojenských
   výsadkárov (TN)

   Klub letcov a pa-
   rašutistov ( SLZ )

   Klub filatelistov -
   KF 52-19 Trenčín

   Klub numizmati-
   kov a historikov

   Klub vojenskej
   histórie Trenčín


Bývalé kluby :

   Klub priateľov Fran-
   cúzska a Slovenska

   Klub priateľov VKK
   Tatranské Matliare


Adresa:
Krúžok výpočtovej
techniky v PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
klubvtn@zoznam.sk
Google

Publikácie klubov:

Publikácie z oblasti
vojenskej histórie :


História c.k.71. pp

C. a K. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >>>

1. čs.pd v RF

Československý vojen-
ský odboj vo Francúz-
sku v roku 1939 a 1940

je na stiahnutie tu >>>


Karol Pajer

Karol Pajer - hrdina protifašistického od-
boja vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >>>


Pôvodný text publi-
kácie (v slovenčine)

je na prečítanie tu >>>

Nezabudnime-TN

Pamätníky a pamätné
tabule obetiam II. sve-
tovej vojny v okresoch
Trenčín + Bánovce nad
Bebravou ( 2. vydanie )

je na stiahnutie tu >>>

Na interaktívnej ma-
pe sú tu :
otvoriť >>>

1.ČSAZvZSSR

1. ČSAZ v bojoch za
oslobodenie Česko-
slovenska 1944-1945

je na stiahnutie tu >>>

Ocenenia "Klubu vo-
jenskej histórie proti-
fašistického odboja"


pameda1

( Kliknutím zobraziť
líc aj rub medaile )

Viac je tu: otvoriť >>>

Informácie o aktivitách našich krúžkov v mesiaci október 2022 : sú tu >>>

KVH-PFO požičiava výstavy o Slovákoch v zahraničnom odboji (1939-1945)
obr.pajer-06a obr.10136a obr.0812 obr.09120
Klub vojenskej histórie protifašistického odboja disponuje štyrmi putovnými výstavami o účasti našich rodákov v bojoch proti nacistickému Nemecku aj jeho fašistickým vazalom v dobe druhej svetovej vojny po boku vojsk víťazných Spojencov. Výstavy KVH-PFO o vzniku a bojoch čs. zahraničných vojenských jednotiek boli úspešne prezentované na Slovensku aj v zahraničí. Podrobnejšie informácie o výstavách, ako aj o ich bezplatnom požičaní záujemcom sú tu : viac >>>

Výročia významných udalostí v histórii národa v 20. storočí : otvoriť >>>


>>> 80. Výročie vzniku čs. zahraničnej jednotky v Sovietskom zväze
obr.12224 Po rozbití ČSR sa v zahraničí vytvárali nové čs. politické centrá aj vojenské jednotky pre boj proti nacistickému Nemecku. Ako prvá čs. zahraničná vojenská jednotka vznikla v susednom Poľsku. Keď Nemecko napadlo Poľsko, vstúpilo do vojny Francúzsko a Veľká Británia, vznikli čs. vojenské jednotky aj na ich územiach a na Blízkom východe. Po vzniku Východnej fronty sa od 5. februára 1942 formovala čs. jednotka aj v ZSSR : viac >>>
>>>  80. výročie atentátu na nacistickú beštiu Reinharda Heydricha
obr.11219V noci z 28. na 29. decembra 1941 boli nad nemeckým "Protektorátom Čechy a Morava" vysadené tri čs. skupiny : skupina Antropoid, Siver A a Silver B. Medzi siedmimi vysadenými čs. parašutistami boli aj rotmajstri, Jozef Gabčík a Jan Kubiš, tvoriaci skupinu Antropoid. V Prahe 8 zaútočili 27. mája 1942 na automobil "zastupujúceho ríšskeho protektora" - generála SS a veliteľa polície Reinharda Heydricha, krutého nacistického predstaviteľa III. ríše. Viac je tu >>>
>>> 80. výročie ukončenia bojov čs. 11. pešieho práporu Východného pri Tobruku
Obr.0812 Obrana strategického prístavu Tobruku sa skončila oslobodením 10. decembra 1941, ale čs. 11. peší prápor Východný tam zostal až do 7. apríla 1942. Počas bojov pri obrane Tobruku mal prápor 14 padlých, 26 ťažko a 55 ľahko ranených. Úlohu podieľať sa na obrane Tobruku v zostave poľskej brigády splnili vojaci 11. čs. pešieho práporu - Východného so cťou. V čs. jednotke bojovali aj Slováci a rodáci zo Slovenska. Viac je tu >>>
Obr.nové Výber výročí významných udalostí v II. svetovej vojne : otvoriť >>>

Obr.nové Významné výročia ktoré si pripomíname každoročne : otvoriť >>>

>>> Pripomíname si 78. výročie Karpatsko-duklianskej operácie
Označenie dobitej štátnej hranice 8. septembra 1944 sa pod Duklianskym priesmykom začal najvýznamnejší útok československých zahraničných jednotiek v II. svetovej vojne. Zväzky sovietskej Červenej armády a jednotky 1. čs. armádneho zboru v ZSSR sa úporne prebíjali k štátnej hranici prvej ČSR, bránenej nemeckými vojakmi. Po mimoriadne ťažkých bojoch prekročili čs. vojaci slovenskú hranicu až 6. októbra 1944. Červená armáda a 1. ČSAZ začali oslobodzovať Slovensko. Viac je tu >>>
>>> Slovensko oslavuje výročie Slovenského národného povstania
obr.09111 29. augusta si znova pripomenieme výročie SNP. V radoch povstaleckých síl bojovali aj príslušníci 30 národov Európy, Ameriky aj Austrálie, ktorí dva mesiace bránili slovenské povstalecké územie v tyle sovietsko-nemeckého frontu. SNP bolo neoddeliteľnou súčasťou viacerých ozbrojených vystúpení antifašistov v porobenej Európe a preto musí aj naďalej zostať jednou z kľúčových udalostí dejín Slovenska. Viac je tu >>>
>>> Deň učiteľov si pripomíname prezentáciou o Karolovi Pajerovi obr.pajer_06a
Na Deň učiteľov si pripomeňme mladého slovenského vlastenca, učiteľa, vojaka 1. čs. pešej divízie vo Francúzsku, spoluzáchrancu stoviek bezprizorných detí a bojovníka domáceho protifašistického odboja FFI v okupovanom Francúzsku. Na Slovensku takmer neznámy Karol Pajer padol v boji za slobodu Francúzska proti presile vojsk nemeckých okupantov a francúzskej kolaborantskej vlády v lokalite Mont - Mouchet pri mestečku Pinols. viac >>>

  Niektoré tipy na využitie aplikácií dostupných na internete :


 • Zmerajte si rýchlosť pripojenia počítača na používaný internetový server:  otvoriť >>>
 • Tu získate náhľady na vybrané lokality alebo objekty v teréne aj z výšky :  otvoriť >>>
 • Novinky (aj zaujímavosti) v jednotlivých oblastiach informačnej techniky :  otvoriť >>>
 • Prvý IBM PC a jeho MS-DOS spôsobili búrlivý rozvoj osobných počítačov :  otvoriť >>>

 • Obr.nové   Informácie o aktivitách spolupracujúcich klubov : otvoriť >>>

   avízo: Nová výstava o Štefanovi Osuskom v Brezovej pod Bradlom
  obr.Osuský2a Výstava, ktorej autorom je Pavol Máťuš, vznikla z iniciatívy Slovenskej národnej knižnice, má 14 panelov s textom v slovenskom aj v anglickom jazyku. Časť fotografií poskytol Historický ústav Slovenskej akadémie vied. Po rozbití aj pomníchovskej, vtedy už Česko-Slovenskej republiky, nacistickým Nemeckom, odmietol čs. vyslanec Štefan Osuský odovzdať Nemecku ambasádu ČSR v Paríži a vytvoril tak podmienky na vznik významného centra čs. zahraničného odboja. Viac je tu : otvoriť >>>
  Informácie o aktivitách trenčianskych klubov v roku 2022 :

  454. Účasť delegácií KVH-PFO na oslavách 78. výročia SNP

  Obr.22454

  Výbor trenčianskeho Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja zabezpečil účasť členov výboru aj klubu na viacerých oslavách 78. výročia Slovenského národného povstania na viacerých miestach na Slovensku. Na pozvanie Oblastných výborov SZPB aj klubov sa delegáti KVH-PFO zúčastnili osláv v Senici, na krajských oslavách SNP na Jankovom vŕšku a na vrchu Roh, ako aj v meste Trenčín. Viac je tu : otvoriť >>>


  453. Cesta po stopách generála Rudolfa Viesta vo Francúzsku a Nemecku

  Obr.22453

  RTVS pripravuje dokument o armádnom generálovi R. Viestovi, v ktorom uvedie aj podiel generála na formovaní 1. čs. pešej divízie vo Francúzsku. K práci na miestach vzniku čs. jednotiek, ktoré tam v lete 1940 bojovali proti nemeckému agresorovi za slobodu aj pre svoju vlasť, RTVS pozval Klub generálov SR. Ich klub vyzval aj KVH PFO vyslať svoju tiež delegáciu. Viac je tu : otvoriť >>>


  451. Aprílové aktivity Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja

  Obr.22451

  Na pozvanie primátora mesta sa 11. apríla stretnutia k 77. výročiu oslobodenia Trenčína od nemeckých okupantov a domácich fašistov zúčastnila aj delegácia KVH - PFO. Predseda klubu 27. apríla blahoželal K. Steklému k 101. narodeninám. 29. apríla bola v gymnáziu M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom otvorená o.i. aj klubová výstava o 1. čs. pešej divízii vo Francúzsku. Viac je tu : otvoriť >>>


  450. Prvá schôdza výboru Klubu letcov a parašutistov Trenčín v roku 2022

  Obr.22450

  Po uvoľnení "opatrení voči nákaze" sa 21. januára 2022 stretol v Posádkovom klube Trenčín výbor Klubu letcov a parašutistov Trenčín. Na začiatku rokovania člen RV SLZ Herman odovzdal darčekový kôš predsedovi klubu Kamenickému, ktorý mu poslal prezident RV SLZ Takács k 85. narodeninám. Darček veľmi milo prekvapil výbor klubu, ako aj oslávenca. Viac je tu : otvoriť >>>


  Informácie o aktivitách trenčianskych klubov v roku 2021 :

  449. Vojnový veterán Štefan Šteflovič oslávil v Trenčíne 100 rokov

  Obr.21449

  Vojnový veterán Štefan Šteflovič mal 12. novembra 2021 sto rokov. Prezidentka Slovenskej republiky mu odovzdala v Trenčíne Rad Ľudovíta Štúra II. stupňa. Vysoké vojenské vyznamenania mu boli odovzdané aj v Posádkovom klube Trenčín od ministra obrany a Náčelníka generálneho štábu Ozbrojených síl SR. K narodeninám aj k oceneniu svojmu členovi blahoželali delegácie "jeho" klubov. Viac je tu >>>


  448. Dve pietne stretnutia ku Dňu vojnových veteránov v Trenčíne

  Obr.21448

  Dvoch piet k 103. výročiu konca Veľkej vojny sa v Trenčíne zúčastnili o.i. aj delegácie profesijných klubov. Na Deň vojnových veteránov položili veniec na vojenskom cintoríne v Kubre - Zábraní 11. novembra 2021. Na druhý deň sa delegácia KVH-PFO zúčastnila aj piety na mestskom cintoríne pri kaplnke SHS. Na záver bol zasadený strom slovensko-srbského priateľstva. Viac je tu >>>


  447. Účasť delegácie Trenčanov na odhalení sochy čs. legionára v Seredi

  Obr.21447

  26. októbra 2021 bol v Seredi odhalený pomník so sochou čs. legionára na pamiatku čs. legionárov z Talianska, ktorí po vzniku Československého štátu oslobodzovali v zime 1918 - 1919 západné Slovensko. Na pozvanie primátora mesta, aktivistov z Čs. obce legionárskej a Nadácie M. R. Štefánika sa odhalenia pomníka so sochou zúčastnila o.i. aj delegácia dvoch klubov z Trenčína. Viac je tu >>>


  446. Účasť na odhalení pomníka M. R. Štefánika v Dolnom Kubíne

  Obr.21446

  Na pozvanie primátora mesta Dolný Kubín aj mestských občianskych združení zúčastnila sa odhalenia pomníka s bustou generála a čs. diplomata M. R. Štefánika v Dolnom Kubíne o.i. aj delegácia klubov z Trenčína. Pamätník, ktorý vznikol z iniciatívy miestnych o.z., bol odhalený 25. októbra 2021 pred 103. výročím vzniku štátu Československo na ulici M. R. Štefánika. Viac je tu >>>


  445. Povýšenie kpt.v.v. Jozefa Jablonku do hodnosti plukovník i.m.

  Obr.21445

  Na slávnostnom stretnutí 25. augusta 2021 v Drietome bol kpt.v.v. Jozef Jablonka ministrom obrany SR povýšený do hodnosti plukovník i.m. Odhalená mu bola tiež pamätná tabuľa o jeho povýšení. Prieskumník-parašutista Jablonka bol jedným z najúspešnejších účastníkov spravodajských výsadkov v závere druhej svetovej vojny v kompetencii 4. ukrajinského frontu Červenej armády. Viac je tu >>>


  444. Trenčania oslávili 77. výročie SNP pri pamätníku na Brezine

  Obr.21444

  Spomienka na 77. výročie SNP sa v Trenčíne konala až 3. septembra 2021, aby sa jej mohli zúčastniť aj študenti a žiaci škôl. Po otvorení stretnutia položili k pamätníku obetí nemeckých okupantov vence delegácie zástupcov štátnej správy a samosprávy, vojenskej posádky, trenčianskych organizácií SZPB, OZ a klubov aj občanov. Všetci sa prišli pokloniť pamiatke účastníkov SNP. Viac je tu >>>


  443. Minister obrany povýšil vojnového veterána Štefana Štefloviča

  Obr.21443

  V Posádkovom klube Trenčín 28. augusta 2021 minister obrany povýšil Štefana Štefloviča do hodnosti "kapitán vo výslužbe". Po prečítaní rozkazu mu Jaroslav Naď osobne odovzdal dekrét o povýšení a náramenníky kapitána. Už 99 ročný kapitán v.v. je mladší z dvoch ešte na Slovensku žijúcich veliteľov rôt, ktoré útočili od poľskej Dukly v smere na Dukliansky priesmyk. Viac je tu >>>


  441. Náučno-poznávací zájazd do rodného kraja M. R. Štefánika

  Obr.21441

  17. augusta 2021 uskutočnil KVH PFO pri PK Trenčín už druhý náučno-poznávací zájazd v roku 2021. Jeho cieľom bolo navštíviť rodný kraj aj miesto posledného odpočinku generála Milana Rastislava Štefánika. Účastníci zájazdu si prezreli námestie v Brezovej pod Bradlom aj múzeum D. S. Jurkoviča, navštívili mohylu M. R. Štefánika na Bradle a múzeum v Košariskách. Viac je tu >>>

  Po mnohých rokoch vykonávame postupnú kontrolu, aktualizáciu, opravy a výmeny starších informácií, ako aj spôsob ich prezentácie na našej stránke. Za pochopenie aj trpezlivosť našim návštevníkov ďakujeme.


                                                                                                  >>> vzad na staršie stránky
  Aktualizované 7. októbra 2022

  Prepínač na :


  Mesto Trenčín
  Mesto
  Trenčín

  Posádkový klub Trenčín
  Posádkový klub
  Trenčín

  Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
  Múzeum SNP
  Ban. Bystrica

  Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
  SZPB

  Spoločnosť M.R.Štefánika
  Spoločnosť
  M.R.Štefánika

  VHÚ Bratislava
  Vojenský
  historiský
  ústav

  W-stránka ZV SR
  Zväz vojakov
  SR

  Logo KGSR
  Klub gene-
  rálov SR

  W-stránka KVV BA
  KVV SR

  W-stránka KVV PV
  KVV v Česku

  W-stránka KST
  OKST TJ Dukla Trenčín

  Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
  Ľudové noviny
  Slovákov v HU

  Mesto Kragujevac
  Mesto
  Kragujevac

  W-stránka pre seniorov
  SENIOR.SK

  W-stránka KST
  Klub slovenských turistov

  W-stránka SCK
  Klub slovenských cykloturistov

  W-stránka ZSF
  Zväz slovenských filatelistov

  TRENČAN
  História
  Trenčína  Vojny na video

  2svinfoa
  Cesty k druhej
  svetovej vojne

  2csinfoa
  Cesty k zániku ČSR v r. 1939

  2svinfod
  Tri štáty na-
  padli Poľsko

  0812 11. čs. ppr
  Východný

  2cskdo1a
  DUKLA 1944:
  brána do ČSR

  Výstava na
  pamiatku
  K. Pajera:
  Karol Pajer
  Slovák Pajer bol
  spoluzáchrancom
  stoviek detí a tiež
  vojakom-hrdinom domáceho odboja
  FFI vo Francúzsku.

  ARCHÍV

  informácie:
  č. 421 - 440
  č. 401 - 420
  č. 381 - 400
  č. 361 - 380
  č. 341 - 360
  č. 321 - 340
  č. 301 - 320
  č. 281 - 300
  č. 261 - 280
  č. 241 - 260
  č. 221 - 240
  č. 201 - 220
  č. 181 - 200
  č. 161 - 180
  č. 141 - 160
  č. 121 - 140
  č. 101 - 120
  č. 081 - 100
  č. 061 - 080
  č. 041 - 060
  č. 021 - 040
  č. 001 - 020
  1918 - 2008 Pamätník popravených Slovákov v Kragujevaci Mesto Trenčín si pripomenulo 90. výročie vzbury a popravy 44 voja-
  kov " C.a K. pe-
  šieho pluku 71 "
  v srbskom meste Kragujevac dňa
  8. júna 1918.